Blue Air (0B) Flight Status

Top 3 flight numbers of Blue Air

0B 3001, 0B 156, 0B 138 - Track flight Blue Air

All flight numbers of Blue Air

0B 5631 LCAATH
0B 5661 LCAATH
0B 5662 ATHLCA
0B 6001 OTPIAS
0B 6002 IASOTP
0B 6101 OTPIAS
0B 6102 IASOTP
0B 6723 IASBRU
0B 6724 BRUIAS
0B 6731 IASLTN
0B 6732 LTNIAS
0B 6801 IASTRN
0B 6802 TRNIAS
0B 6805 IASBVA
0B 6806 BVAIAS
0B 6807 IASBCN
0B 6808 BCNIAS
0B 6811 IASBGY
0B 6812 BGYIAS
0B 6815 IASFCO
0B 6816 FCOIAS
0B 6821 IASCGN
0B 6822 CGNIAS
0B 6823 IASBRU
0B 6824 BRUIAS
0B 6831 IASLTN
0B 6832 LTNIAS
0B 6885 IASMUC
0B 6886 MUCIAS
0B 8958 LCAATH
0B 8959 ATHLCA
0B 8960 LCAATH
0B 8961 ATHLCA
0B 8962 LCASKG
0B 8963 SKGLCA
0B 8964 LCAHER
0B 8965 HERLCA
0B 9047 TRNARN
0B 9048 ARNTRN
0B 9131 OTPLTN

Top 3 airports serviced by Blue Air