Bulgaria Air (FB) Flight Status

Top 3 flight numbers of Bulgaria Air

FB 973, FB 977, FB 974 - Track flight Bulgaria Air

All flight numbers of Bulgaria Air

FB 1411 FCOTRN
FB 1414 TRNFCO
FB 301 SOFPRG
FB 302 PRGSOF
FB 319 SOFTXL
FB 320 TXLSOF
FB 321 SOFTXL
FB 3216 PRGSOF
FB 322 TXLSOF
FB 355 SOFLIN
FB 356 LINSOF
FB 361 SOFODS
FB 362 ODSSOF
FB 363 SOFSVO
FB 364 SVOSOF
FB 405 SOFBRU
FB 406 BRUSOF
FB 407 SOFBRU
FB 408 BRUSOF
FB 409 SOFVIE
FB 410 VIESOF
FB 431 SOFCDG
FB 432 CDGSOF
FB 437 SOFFRA
FB 438 FRASOF
FB 449 FCOZRH
FB 449 SOFFCO
FB 449 ZRHSOF
FB 450 FCOSOF
FB 455 SOFMXP
FB 456 MXPSOF
FB 461 SOFAMS
FB 462 AMSSOF
FB 463 SOFAMS
FB 464 AMSSOF
FB 467 SOFPMI
FB 468 PMISOF
FB 469 SOFAGP
FB 469 AGPPMI
FB 469 AGPSOF

Top 3 airports serviced by Bulgaria Air