Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1, NZ 2, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1108 SYDAKL
NZ 1109 AKLSYD
NZ 111 AKLSYD
NZ 1115 AKLSYD
NZ 1116 SYDAKL
NZ 112 SYDAKL
NZ 1121 AKLMEL
NZ 1123 AKLMEL
NZ 1124 MELAKL
NZ 1125 AKLMEL
NZ 1126 MELAKL
NZ 1127 AKLMEL
NZ 1128 MELAKL
NZ 113 AKLSYD
NZ 1130 MELAKL
NZ 1131 AKLMEL
NZ 114 SYDAKL
NZ 1141 AKLBNE
NZ 1143 AKLBNE
NZ 1144 BNEAKL
NZ 1145 AKLBNE
NZ 1146 BNEAKL
NZ 1147 AKLBNE
NZ 1148 BNEAKL
NZ 115 AKLSYD
NZ 1158 PERAKL
NZ 1159 AKLPER
NZ 116 SYDAKL
NZ 1170 AKLTBU
NZ 1172 AKLTBU
NZ 1173 IUEAKL
NZ 1173 AKLPER
NZ 1174 AKLIUE
NZ 1174 PERAKL
NZ 1175 IUEAKL
NZ 1175 AKLPER
NZ 1176 PERAKL
NZ 1177 AKLPER
NZ 1180 AKLAPW
NZ 1186 MELAKL

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand