Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1 LAXAKL
NZ 1 LHRLAX
NZ 10 AKLHNL
NZ 101 AKLSYD
NZ 102 SYDAKL
NZ 103 AKLSYD
NZ 104 SYDAKL
NZ 105 AKLSYD
NZ 107 AKLSYD
NZ 108 SYDAKL
NZ 109 AKLSYD
NZ 110 SYDAKL
NZ 112 SYDAKL
NZ 1203 AKLCHC
NZ 1203 AKLZQN
NZ 1204 ZQNAKL
NZ 1204 CHCAKL
NZ 1205 AKLDUD
NZ 1205 AKLZQN
NZ 1206 DUDAKL
NZ 1206 ZQNAKL
NZ 1207 CHCZQN
NZ 1208 ZQNAKL
NZ 123 AKLMEL
NZ 1238 WLGAKL
NZ 124 MELAKL
NZ 1240 ZQNAKL
NZ 1243 AKLZQN
NZ 1249 CHCDUD
NZ 125 AKLMEL
NZ 1250 ZQNAKL
NZ 1250 DUDCHC
NZ 1251 AKLZQN
NZ 1253 AKLZQN
NZ 1254 ZQNAKL
NZ 126 MELAKL
NZ 127 AKLMEL
NZ 128 MELAKL
NZ 1280 DUDWLG
NZ 1282 DUDWLG

Top 3 airports serviced by Air New Zealand