Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1 LAXAKL
NZ 1 LHRLAX
NZ 10 AKLHNL
NZ 101 AKLSYD
NZ 102 SYDAKL
NZ 103 AKLSYD
NZ 104 SYDAKL
NZ 105 AKLSYD
NZ 107 AKLSYD
NZ 108 SYDAKL
NZ 109 AKLSYD
NZ 110 SYDAKL
NZ 112 SYDAKL
NZ 119 AKLSYD
NZ 1203 AKLZQN
NZ 1203 AKLCHC
NZ 1204 ZQNAKL
NZ 1204 CHCAKL
NZ 1205 AKLZQN
NZ 1205 AKLDUD
NZ 1206 DUDAKL
NZ 1206 ZQNAKL
NZ 1207 CHCZQN
NZ 1207 AKLZQN
NZ 1208 ZQNAKL
NZ 1213 AKLZQN
NZ 1215 WLGCHC
NZ 1216 CHCAKL
NZ 1217 AKLCHC
NZ 1217 AKLWLG
NZ 1218 CHCAKL
NZ 1219 AKLCHC
NZ 1220 ZQNAKL
NZ 1223 AKLCHC
NZ 1226 CHCWLG
NZ 1227 WLGCHC
NZ 1228 CHCAKL
NZ 123 AKLMEL
NZ 1238 WLGAKL
NZ 124 MELAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand