Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 294 AKLAPW
NZ 295 APWAKL
NZ 296 AKLAPW
NZ 298 AKLAPW
NZ 299 APWAKL
NZ 30 AKLEZE
NZ 31 EZEAKL
NZ 332 CHCWLG
NZ 334 CHCWLG
NZ 336 CHCWLG
NZ 339 WLGCHC
NZ 340 CHCWLG
NZ 341 WLGCHC
NZ 349 WLGCHC
NZ 358 CHCWLG
NZ 360 CHCWLG
NZ 361 WLGCHC
NZ 363 WLGCHC
NZ 367 WLGCHC
NZ 369 WLGCHC
NZ 371 WLGCHC
NZ 373 WLGCHC
NZ 374 CHCWLG
NZ 376 CHCWLG
NZ 378 CHCWLG
NZ 379 WLGCHC
NZ 381 WLGCHC
NZ 382 CHCWLG
NZ 386 CHCWLG
NZ 40 AKLPPT
NZ 401 AKLWLG
NZ 402 WLGAKL
NZ 403 AKLWLG
NZ 404 WLGAKL
NZ 405 AKLWLG
NZ 406 WLGAKL
NZ 407 AKLWLG
NZ 408 WLGAKL
NZ 409 AKLWLG
NZ 41 PPTAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand