Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1240 ZQNAKL
NZ 1243 AKLZQN
NZ 1249 CHCDUD
NZ 125 AKLMEL
NZ 1250 DUDCHC
NZ 1250 ZQNAKL
NZ 1251 AKLZQN
NZ 1253 AKLZQN
NZ 1254 ZQNAKL
NZ 126 MELAKL
NZ 1264 DUDAKL
NZ 1265 AKLDUD
NZ 127 AKLMEL
NZ 128 MELAKL
NZ 1280 DUDWLG
NZ 1282 DUDWLG
NZ 1283 WLGDUD
NZ 1284 DUDWLG
NZ 1285 WLGDUD
NZ 1287 WLGDUD
NZ 1287 AKLCHC
NZ 1288 CHCAKL
NZ 1290 DUDWLG
NZ 1293 WLGDUD
NZ 1297 AKLCHC
NZ 1298 IVCAKL
NZ 1299 AKLIVC
NZ 134 BNEAKL
NZ 1343 WLGMEL
NZ 135 AKLBNE
NZ 136 BNEAKL
NZ 139 AKLBNE
NZ 161 CHCPER
NZ 162 PERCHC
NZ 165 AKLCNS
NZ 166 CNSAKL
NZ 174 PERAKL
NZ 175 AKLPER
NZ 176 PERAKL
NZ 177 AKLPER

Top 3 airports serviced by Air New Zealand