Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1207 AKLWLG
NZ 1207 WLGZQN
NZ 1208 ZQNAKL
NZ 1208 WLGAKL
NZ 1209 AKLZQN
NZ 1210 CHCAKL
NZ 1210 CHCWLG
NZ 1211 AKLCHC
NZ 1212 CHCAKL
NZ 1213 AKLZQN
NZ 1213 AKLCHC
NZ 1215 AKLZQN
NZ 1215 CHCDUD
NZ 1215 WLGCHC
NZ 1215 AKLCHC
NZ 1216 ZQNAKL
NZ 1216 CHCAKL
NZ 1217 AKLCHC
NZ 1217 AKLZQN
NZ 1217 AKLWLG
NZ 1218 ZQNAKL
NZ 1218 CHCAKL
NZ 1219 WLGCHC
NZ 1219 AKLCHC
NZ 122 MELAKL
NZ 1220 ZQNAKL
NZ 1220 CHCAKL
NZ 1222 ZQNCHC
NZ 1223 AKLZQN
NZ 1223 CHCZQN
NZ 1223 AKLCHC
NZ 1224 ZQNAKL
NZ 1225 AKLCHC
NZ 1225 AKLZQN
NZ 1226 ZQNAKL
NZ 1226 CHCWLG
NZ 1227 AKLZQN
NZ 1227 WLGCHC
NZ 1227 AKLWLG
NZ 1228 ZQNAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand