Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1228 CHCAKL
NZ 1228 ZQNAKL
NZ 1229 AKLZQN
NZ 123 AKLMEL
NZ 1232 ZQNAKL
NZ 1233 AKLZQN
NZ 1235 WLGCHC
NZ 1236 CHCAKL
NZ 1237 WLGCHC
NZ 1238 WLGAKL
NZ 1238 CHCWLG
NZ 1239 AKLZQN
NZ 124 MELAKL
NZ 1240 CHCWLG
NZ 1240 ZQNAKL
NZ 1241 AKLCHC
NZ 1242 ZQNAKL
NZ 1242 CHCAKL
NZ 1243 AKLZQN
NZ 1246 ZQNCHC
NZ 1247 CHCZQN
NZ 1248 WLGAKL
NZ 1249 AKLWLG
NZ 1249 CHCDUD
NZ 125 AKLMEL
NZ 1250 ZQNAKL
NZ 1250 DUDCHC
NZ 1250 CHCAKL
NZ 1251 ZQNAKL
NZ 1251 AKLZQN
NZ 1253 AKLZQN
NZ 1254 CHCAKL
NZ 1254 ZQNCHC
NZ 1254 ZQNAKL
NZ 1256 CHCWLG
NZ 1257 AKLCHC
NZ 1258 CHCAKL
NZ 126 MELAKL
NZ 1264 DUDAKL
NZ 1265 AKLDUD

Top 3 airports serviced by Air New Zealand