Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1, NZ 2, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1208 DUDAKL
NZ 1208 ZQNAKL
NZ 1209 WLGZQN
NZ 1209 AKLZQN
NZ 1210 ZQNCHC
NZ 1210 CHCWLG
NZ 1210 CHCAKL
NZ 1210 WLGAKL
NZ 1210 DUDWLG
NZ 1210 ZQNWLG
NZ 1210 ZQNAKL
NZ 1211 AKLCHC
NZ 1211 AKLZQN
NZ 1211 WLGDUD
NZ 1212 CHCAKL
NZ 1212 WLGAKL
NZ 1212 ZQNAKL
NZ 1213 AKLDUD
NZ 1213 AKLZQN
NZ 1213 AKLCHC
NZ 1215 WLGCHC
NZ 1215 AKLCHC
NZ 1215 AKLZQN
NZ 1215 CHCDUD
NZ 1216 CHCAKL
NZ 1216 ZQNAKL
NZ 1217 AKLZQN
NZ 1217 AKLWLG
NZ 1217 AKLCHC
NZ 1218 CHCAKL
NZ 1218 ZQNAKL
NZ 1219 AKLCHC
NZ 1219 AKLWLG
NZ 1219 WLGCHC
NZ 1219 AKLZQN
NZ 122 MELAKL
NZ 1220 ZQNAKL
NZ 1220 CHCAKL
NZ 1221 AKLZQN
NZ 1222 ZQNAKL

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand