Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1, NZ 2, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1274 DUDAKL
NZ 1275 AKLDUD
NZ 1275 WLGCHC
NZ 1275 AKLZQN
NZ 1276 CHCAKL
NZ 1276 DUDAKL
NZ 1276 ZQNAKL
NZ 1277 AKLZQN
NZ 1278 ZQNAKL
NZ 1278 DUDAKL
NZ 1279 AKLDUD
NZ 128 MELAKL
NZ 1280 DUDAKL
NZ 1280 DUDWLG
NZ 1281 AKLDUD
NZ 1282 DUDWLG
NZ 1283 WLGDUD
NZ 1284 DUDWLG
NZ 1285 WLGDUD
NZ 1285 AKLCHC
NZ 1286 DUDWLG
NZ 1287 AKLCHC
NZ 1287 WLGDUD
NZ 1288 CHCAKL
NZ 1288 ZQNAKL
NZ 1289 WLGDUD
NZ 1289 AKLWLG
NZ 1289 AKLZQN
NZ 129 AKLMEL
NZ 1290 DUDWLG
NZ 1290 WLGAKL
NZ 1291 AKLCHC
NZ 1292 WLGAKL
NZ 1293 AKLWLG
NZ 1293 WLGDUD
NZ 1293 AKLZQN
NZ 1294 ZQNAKL
NZ 1294 CHCAKL
NZ 1295 AKLCHC
NZ 1296 CHCAKL

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand