Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1, NZ 2, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 8940 BHEWLG
NZ 8941 WLGBHE
NZ 8941 AKLNPE
NZ 8941 AKLNSN
NZ 8941 AKLPMR
NZ 8941 WREAKL
NZ 8941 WLGNSN
NZ 8941 NPLWLG
NZ 8942 ROTAKL
NZ 8942 NPEAKL
NZ 8942 BHEWLG
NZ 8942 NSNAKL
NZ 8942 NSNWLG
NZ 8942 HLZAKL
NZ 8942 NPLAKL
NZ 8942 PMRAKL
NZ 8942 CHCWLG
NZ 8943 NPEWLG
NZ 8943 AKLNSN
NZ 8943 KKEAKL
NZ 8943 WLGNSN
NZ 8943 WREAKL
NZ 8943 AKLNPE
NZ 8944 IVCWLG
NZ 8944 PMRGIS
NZ 8944 NPEAKL
NZ 8944 NSNAKL
NZ 8945 AKLNPL
NZ 8945 AKLNSN
NZ 8945 AKLPMR
NZ 8945 WLGBHE
NZ 8945 AKLNPE
NZ 8946 BHEWLG
NZ 8946 NPLAKL
NZ 8946 NSNAKL
NZ 8946 PMRAKL
NZ 8946 NPEAKL
NZ 8947 PMRWLG
NZ 8947 NSNCHC
NZ 8947 AKLNPL

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand